Гаранционни условия

мах Big Green Egg Bulgaria лого

Условия на доживотната лимитирана гаранция на Big Green Egg

BIG GREEN EGG: Всеки модел Big Green Egg притежава Лимитирана Доживотна Гаранция за материалите и изработката на всички керамични компоненти (купол, основа, огнище и пръстен за огнището), която е валидна за първоначалния купувач или собственик, закупил продукта от оторизиран дилър. Тази Гаранция се прилага до момента, в който първоначалният купувач притежава Big Green Egg и компонентите към него, упоменати по-горе, с изключение на други керамични, метални и дървени компоненти, които се покриват от гаранцията по начин, описан по-долу. Без да ги намалява, тази гаранция допълва всякакви други законни права на купувача.

КЕРАМИЧНИ АКСЕСОАРИ: Конвекторът и Камъкът за печене с марката Big Green Egg имат ограничена три (3) годишна гаранция към първоначалния купувач. Тези керамични компоненти не са гарантирани за счупване от изпускане или злоупотреба.

МЕТАЛНИ КОМПОНЕНТИ: Стоманените, металните и чугунените компоненти на Big Green Egg (металният обков, регулатора или чугунената клапа с двойна функция, чугунената основа за въглища, решетките за печене – стоманена и чугунена, както и металната вратичка за въздух) имат Лимитирана Петгодишна Гаранция, валидна за първоначалния купувач. Производителят на продуктите с марката Big Green Egg полага всички усилия да използва висококачествени метали, устойчиви на ръжда и боядисани с бои, издържащи висока температура. Въпреки това, металните повърхности и предпазната керамична глазура могат да бъдат компрометирани от невнимателни действия и надраскване или при условия, които са извън контрола на производителя Big Green Egg.

Освен това, различните химикали, индустриални изпарения, различни торове, много висока влажност и сол могат да разрушат боята и да корозират металните компоненти. Поради тези причини, Гаранцията на металните, стоманените и чугунените компоненти не покрива РЪЖДА, ОКИСЛЯВАНЕ, ИЗБЛЕДНЯВАНЕ или други дефекти, освен ако не са структурни нарушения и технически повреди на тези компоненти.

ДЪРВЕНИ КОМПОНЕНТИ: Дървените аксесоари, включващи Помощните странични масички и акациевите Big Green Egg маси, имат Лимитирана Едногодишна Гаранция, валидна за първоначалния купувач. Гаранцията за дървените продукти не покрива поява на пукнатини и изменения вследствие на атмосферните условия, освен ако не е нарушена структурната цялост.

ВНИМАНИЕ: Не поставяйте Big Green Egg близо или върху запалителни повърхности, върху дървени маси или повърхности без специална стойка или без употреба на друга огнеупорна преграда като 5 сантиметрова бетонена плоча под него, тъй като това ще наруши Вашата гаранция и производителят категорично ще откаже да признае всякакви директни, индиректни или следствени повреди, които могат да последват. Вижте нашите „Съвети за безопасност”.

ТЕРМОМЕТЪР И УПЛЪТНЕНИЕ ЗА ОСНОВА И КУПОЛ: Термометърът и уплътнението имат Лимитирана Едногодишна Гаранция за първоначалния купувач.

СМЕСЕНИ: Други продукти на Big Green Egg или аксесоари, закупени от оторизиран представител на Big Green Egg, също могат да имат различни гаранции - моля проверявайте специфичните артикули за детайлите.

КАКВО НЕ ПОКРИВА ГАРАНЦИЯТА: Гаранциите се базират на нормална и разумна експлоатация и обслужване на Big Green Egg от частни собственици. Търговските употреби и свързаните с тях приложения са с ограничена гаранция от 1 (една) година. Гаранцията не се прилага за инцидентни или случайни повреди или счупване, за повреди по време на транспортиране, изпускане, поради неправилен монтаж, неправилно поставяне на уреда с помощта на каквото и да е друго средство, освен с Big Green Egg стойка за маса или друга твърда негорима повърхност под основата, ползването за търговски цели, при направени модификации, изменения, небрежност при употреба, транспортен риск, нормално и разумно износване, природни бедствия. Гаранцията не покрива драскотини, избледняване, нащърбвания, пукнатини, малки козметични пукнатини от външната емайлирана страна, които не оказват влияние върху работата на яйцето.

Тази гаранция не е валидна за продукти на Big Green Egg и негови аксесоари, закупени от нерегламентирани търговци, препродавачи и неоторизирани вериги магазини.Тези продукти не притежават гаранция от производителя относно предявени искове от страна на купувача.

ДАТА НА ПОКРИТИЕ: Покритието на гаранцията започва със закупуване на Big Green Egg от оторизиран дилър от първоначалния купувач или собственик, съгласно изискванията на тази гаранция. В случай на гаранционен иск ще ви бъде изискано валидно доказателство за покупката от оторизиран дилър.

ПОКРИТИЕ ПО ГАРАНЦИЯТА: Оригинални компоненти на Big Green Egg, които имат дефекти в материалите и/или изработката и които се покриват от настоящата гаранция, ще бъдат заменени или ремонтирани по усмотрение на Big Green Egg без заплащане на такса за гарантирания елемент или компонент, при спазване на правилата и условията на тази гаранция.

НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИОНЕН ИСК: Валидна касова бележка/фактура с дата на покупката и името на оторизирания търговец, от когото е закупен артикула, трябва да бъде приложена към всеки гаранционен иск, заедно с прецизно описание на проблема или дефектната част. За целите на Гаранцията, името на първоначалния купувач е името, отбелязано във бележката/фактурата на покупката.

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ГАРАНЦИОНЕН ИСК:

  1. Купувачът е задължен при настъпване на събитието, довело да гаранционната претенция, незабавно да предяви гаранционен иск към „БГЕГГ“ ООД. В
  2. Искът се предявява в шоурума на Big Green Egg Bulgaria с адрес: гр. София 1407, бул. „Черни връх“ 69А.
  3. При предявяването на иска купувачът е задължен да представи документ за придобиване на артикула от „БГЕГГ“ ООД или друг оторизиран дилър на територията на България, предмет на гаранционния иск, както и да носи със себе си дефектния продукт или компонент.
  4. В случай че купувачът е от друг град, гаранционният иск се предявява на посочените за контакт телефони или на електронен адрес: bgegg@abv.bg. В този случай купувачът следва да изпрати копие от документ за придобиване и дефектния продукт/компонент на „БГЕГГ“ ООД по куриер или по пощата на адрес: гр. София 1407, бул. „Черни връх“ 69А. Разходите за изпращането се поемат от купувача.
  5. „БГЕГГ“ ООД има право на преценка относно причините довели до появата на дефект и дали да удовлетвори гаранционната претенция. „БГЕГГ“ ООД връща становище по гаранционната претенция в срок до 14 дни.
  6. В случай че гаранционната претенция бъде удовлетворена, дефектният продукт/компонент се заменя с нов, който се предоставя на купувача в шоурума на Big Green Egg Bulgaria или се изпраща по куриер. Разходите за изпращането са за сметка на купувача.
  7. Удовлетворяването на претенцията не включва монтаж или сглобяване на дефектния продукт/компонент. Такъв може да бъде уговорен допълнително между страните.
  8. В случай че купувачът не предяви гаранционен иск веднага след появата на дефект, а продължи да използва дефектния продукт/компонент, от което настъпят допълнителни вреди, „БГЕГГ“ ООД може да откаже да удовлетвори иска.
  9. БГЕГГ“ ООД поддържа на склад резервни части и аксесоари за всички модели Big Green Egg. В случай че „БГЕГГ“ ООД не разполага с наличен продукт/компонент, който следва да бъде подменен по удовлетворена гаранционна претенция, срокът за доставка на същия се определя индивидуално за всеки случай, за който срок купувачът надлежно се уведомява.

ИЗПРАЩАНЕ И ДОСТАВКА: Производителят Big Green Egg не поема разходите по транспортиране и доставяне, таксите за внос/износ, пренасяне, данъци, сглобяване, сервизно обслужване, поправки или други разходи, възникнали при гаранционни искове, освен ако не е изразил писменно съгласието си предварително.

АНУЛИРАНЕ НА ГАРАНЦИЯ: Всяка неоторизирана модификация или промяна на продукти на Big Green Egg ще анулира автоматично гаранцията. Това включва пробиване на дупки или подправяне на части; използване на части вътре в уреда, различни от оригиналните; използване на всякакви вътрешни компоненти по начин, различен от указания от производителя. Гаранцията ще бъде автоматично анулирана, ако модифицирате или промените някои от вътрешните компоненти, включително чугунената основа за въглища, огнището и пръстена към него, и Big Green Egg изрично отхвърля всякаква отговорност за преки, косвени, случайни или последващи вреди, в резултат от това. Наливането на запалителни течности и смеси върху или в Big Green Egg ще доведе до отпадане на гаранцията. Тази практика е опасна и може да доведе до материална или телесна повреда. Моля, вижте нашите "Съвети за безопасност".

ЗАБАВЯНЕ ИЛИ НЕПОЛУЧАВАНЕ: Производителят не е отговорен за забавяне или неполучаване на продукт, в случай че това е извън неговия контрол, включително, но не само, в случаи на военни конфликти, държавни рестрикции, стачки, пожари, забавяне на транспорта, недостиг на материали и други.

ОГРАНИЧЕНИЯ: Тази ограничена гаранция е непрехвърлима. Други гаранции, изрични или косвени, не съществуват, освен ако изрично не е посочено в тази гаранция или ако не е предвидено по силата на законни права, които могат да варират в отделните държави. Big Green Egg не упълномощава никое лице или представител да поема задължения или отговорности от името на Big Green Egg във връзка с продажбата на Big Green Egg или продукт на Big Green Egg. Гаранции, независимо дали са писмени, устни, изразени или подразбиращи се, не са валидни за лица, които получават продукта от източник, различен от Big Green Egg или упълномощен Big Green Egg дистрибутор или търговец, или чрез Big Green Egg промоция.

Закупуване и/или приемане на доставка на всеки продукт на Big Green Egg от неоторизирани търговци или онлайн търговци на дребно ще доведе до отпадане на гаранцията, свързана с този продукт. Оторизираните дилъри могат да бъдат проверени на сайта на BigGreenEgg.eu.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ: Поправката или подмяната на части по начина и за периода от време, посочени по-долу, ще представлява изпълнението на всички гаранционни задължения и/или каквито и да било преки и вторични задължения на Big Green Egg. Правото на обезщетение на купувача при условията на тази гаранция е ограничено по начина, описан тук, до подмяната или поправката на компонента, доставен до купувача за негова сметка.

ОГРАНИЧЕНИЯ: ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА, ВСИЧКИ ЗАКОННИ, ИЗРАЗЕНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИТЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НЕ ЩЕ СЕ ПРОСТИРАТ ОТВЪД ТАЗИ ГАРАНЦИЯ. ИЗКЛЮЧВА СЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЛУЧАЙНИ И ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ.

НАИМЕНОВАНИЯ: Наименованията, използвани в тази Гаранция са за Ваше удобство и не променят условията по гаранцията.

Последно обновяване: 29 май 2024г.